Privacy Policy


 
1. Algemeen
1. Deze privacy policy (hierna “Privacy Policy”) beoogt u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens als onderdeel van uw gebruik van onze Website (hierna de “Website”) en de diensten daarmee verband houdende (gezamenlijk aangeduid als de “Diensten”). Deze verwerking wordt uitgevoerd door T&T Quality Go)Carts als verantwoordelijke voor de verwerking, met zetel te ‘t Walletje 26, 8300 Knokke-Heist (hierna “wij” of “ons”), ingeschreven in de KBO onder nummer 0869545315, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.
2. Door het gebruik van onze Website en/of onze Diensten, erkent u dat u deze Privacy Policy heeft gelezen en dat u met de inhoud hiervan zonder voorbehoud instemt. Wij behouden ons het recht voor om onze Privacy Policy te wijzigen volgens ons eigen inzicht of conform aan nieuwe wetgevingen. Wijzigingen zullen steeds via de Website gecommuniceerd worden.
3. Op de Website wordt gebruik gemaakt van ‘cookies’ met oog op verbetering van de gebruikerservaring en voor de verzameling van statistieken onder de bezoekers van De Website. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door de browser op uw computer worden opgeslagen wanneer u een website raadpleegt en vergemakkelijken de interactie tussen de bezoeker en De Website. Cookies bevatten geen persoonsgegevens. Voor meer informatie betreffende ons gebruik van cookies, gelieve onderstaand onze cookie policy te lezen.
4.  Deze Privacy Policy werd laatst bijgewerkt op 24/05/2018.
 
2. Waarom verwerken wij gegevens?
1. Wanneer u de Website en/of Diensten gebruikt, verwerken we persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Het betreft identificatiegegevens die worden bewaard onder gerechtvaardigd belang wanneer u ons contacteert of bij het gebruik van onze website of diensten. Deze gegevens worden gebruikt voor het verwerken van aanvragen of voor het toesturen van gerelateerde informatie of aanvullingen. Voor het verwerken van deze gegevens vragen wij steeds uw toestemming.
2. In principe verkrijgen wij de hierboven genoemde persoonsgegevens rechtstreeks van u. Als u er echter voor kiest om zich te registreren via een social media account (bijvoorbeeld Google Plus of Facebook), worden deze gegevens verzameld via uw social media profiel. Wij raden u aan om de privacy policy van uw social media service provider te raadplegen om na te gaan welke gegevens door uw social media service provider worden verwerkt. Wij sturen geen van de persoonlijke gegevens die u via de Website verstrekt door aan providers van social media, tenzij u hiermee instemt. Naast de bovengenoemde doeleinden kunnen wij uw persoonlijke gegevens ook verwerken:
a. Om u op een gepersonaliseerde manier te voorzien van informatie over producten en diensten die u aanvraagt, hetzij via de Website, social media kanalen, e-mail of telefoon.
b. Om uw persoonsgegevens te verwerken zodat wij de Diensten kunnen verstrekken.
c. Voor direct marketing doeleinden, d.w.z. om u te kunnen voorzien van gerichte communicatie, promoties, aanbiedingen en andere advertenties van ons of onze geselecteerde partners. Hiervoor zullen wij uw voorafgaande toestemming vragen.
d. Voor het uitvoeren van statistische analyses om onze Website Ervaring en/of Diensten te verbeteren, of voor het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten.
e. Om te verstrekken aan een financiële instelling of betalingsdienstaanbieder, om uw financiële instelling en de betalingsdienstaanbieder in staat te stellen aan hun wettelijke verplichtingen te voldoen.
f. Om over te dragen aan de gerechtelijke autoriteiten als bewijs van mogelijke misdrijven of indien er gegronde verdenkingen bestaan van een onrechtmatige daad of misdrijf door u gepleegd door middel van uw registratie bij of gebruik van de Website of de Diensten.
3. Als en wanneer uw registratie op de Website of gebruik van de Website of Diensten kan worden beschouwd (a) als een bedreiging voor de veiligheid of integriteit van de Diensten (b) een schending van de intellectuele eigendomsrechten of enig ander recht van een derde partij, (c) een gevaar voor de Website of Diensten of systemen van ons of van onze onderaannemers als gevolg van virussen, malware, spyware, Trojans, malware, of enige andere vorm van kwaadaardige code, of (d) op welke manier dan ook illegaal of onrechtmatig, discriminerend of beledigend is, mogen wij uw gegevens verwerken in het belang van onszelf, onze partners of derden.

3. Met wie delen wij gegevens?
1. Wij versturen uw persoonsgegevens niet op een identificeerbare manier naar derden als dit niet absoluut noodzakelijk is om de Diensten te verlenen, zonder uw uitdrukkelijke toestemming daartoe.
2. Wij kunnen een beroep doen op externe verwerkers om u de Website en/of Diensten aan te bieden. Wij zorgen ervoor dat derde verwerkers uw persoonsgegevens alleen namens ons, en op schriftelijke instructie van ons, mogen verwerken. Wij garanderen dat externe verwerkers met de nodige zorgvuldigheid worden geselecteerd zodat wij u de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens kunnen garanderen.

4. Waar verwerken wij uw gegevens?
1. Wijzelf en onze externe verwerkers zullen uw identificeerbare persoonsgegevens alleen in de EER verwerken.
2. Wij kunnen uw geanonimiseerde gegevens overdragen aan organisaties buiten de EER. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, zullen wij ervoor zorgen dat de veiligheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens bewaard blijven, en dat alle rechten met betrekking tot persoonsgegevens gegarandeerd worden die u zou kunnen genieten onder toepasselijk dwingend recht.
3. Indien er een overdracht van uw persoonsgegevens en/of geanonimiseerde gegevens plaatsvindt, wordt het wettelijke beschermingsmechanisme ‘US Privacy Shield’ ingevoerd.

5. Hoe verwerken wij persoonsgegevens?
1. Wij streven ernaar om alleen de persoonsgegevens te verwerken die noodzakelijk zijn om de in deze Privacy Policy vermelde doeleinden te bereiken. Wij verwerken uw persoonsgegevens steeds op een wettelijke en transparante manier. Wij dragen privacy hoog in het vaandel en zorgen er dan ook voor dat onze privacy policy zo accuraat mogelijk is.
2. Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt zolang als nodig is om de in deze Privacy Policy vermelde doeleinden te bereiken of tot het moment waarop u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Let wel, een intrekking van de toestemming kan ervoor zorgen dat u niet langer in staat bent om de Website en/of Diensten geheel of gedeeltelijk te gebruiken. Indien u zich op onze Website heeft geregistreerd, zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen, tenzij een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel ons dat zou verhinderen.
3. Wij zullen steeds gepaste maatregelen nemen om uw persoonsgegevens veilig te stellen tegen diefstal, ongeoorloofde toegang, onopzettelijk verlies, manipulatie of vernietiging. Indien er zich een data breach zou voordoen, zullen wij u daarvan op de hoogte stellen conform de GDPR-wetgeving. Toegang tot persoonsgegevens door ons personeel of het personeel van onze externe verwerkers is enkel mogelijk op een “business-critical”-basis en is onderworpen aan strikte geheimhoudingsverplichtingen (NDA). Deze beveiligingsmaatregelen gelden enkel als ‘inspanningsverplichtingen”, wat inhoudt dat de bescherming van persoonsgegevens nooit voor de volle 100% gegarandeerd kan worden.

6. Wat zijn uw rechten?
1. U heeft het recht om toegang te vragen tot alle persoonsgegevens die wij over u verwerken. Verzoeken om toegang die klaarblijkelijk worden ingediend met oog op het veroorzaken van overlast of schade voor ons, worden echter niet behandeld.
2. U heeft en behoudt het recht om ons te vragen dat alle persoonsgegevens over u die onnauwkeurig of onjuist zijn, kosteloos worden gecorrigeerd.
3. U heeft het recht om uw eerder gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar carl@qualitygocarts.be
4. U heeft het recht om te vragen dat persoonsgegevens met betrekking tot u worden verwijderd als deze niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden die in deze Privacy Policy worden uiteengezet of als u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. U dient er echter rekening mee te houden dat een verzoek tot verwijdering door ons zal worden beoordeeld in het licht van wettelijke of reglementaire verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen die ons kunnen verhinderen de betreffende persoonsgegevens te verwijderen.
5. U kunt ons ook vragen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken in het geval dat (a) u de juistheid van die gegevens betwist, (b) de verwerking onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de genoemde doeleinden, maar u ze nodig heeft om uzelf te verdedigen in gerechtelijke procedures.
6. U heeft en behoudt steeds het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens indien u kunt aantonen dat er gerechtvaardigde redenen zijn die verband houden met bijzondere omstandigheden en die een dergelijk verzet rechtvaardigen.
7. Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming of op basis van een contract en de verwerking met geautomatiseerde middelen gebeurt, heeft u het recht om de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en, indien technisch mogelijk, heeft u het recht deze gegevens rechtstreeks door te geven aan een andere dienstverlener. De technische haalbaarheid hiervan wordt uitsluitend beoordeeld door ons.
8. Als u een verzoek wilt indienen om één of meer van de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar carl@qualitygocarts.be. In dit verzoek moet duidelijk worden vermeld welk recht u wenst uit te oefenen en waarom. Het moet ook gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van uw geldige identiteitskaart waaruit uw identiteit blijkt. Wij zullen u onmiddellijk op de hoogte stellen van de ontvangst van dergelijk verzoek. Indien de aanvraag gegrond blijkt te zijn, zullen wij deze zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van de aanvraag inwilligen.
9. Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u ons altijd contacteren via het e-mailadres carl@qualitygocarts.be. Verder kunt heeft en behoudt u het recht om uw klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie.